“ Vi är en professionell sammanslutning för auktoriserade rättstolkar ”

Vi främjar rättstolkars professionella status och arbetsvillkor samt tillvaratar rättstolkars ekonomiska intressen gentemot uppdragsgivare och myndigheter.
   

Om rättstolkarna

 

Förening för yrkesverksamma rättstolkar

Rättstolkarna är Sveriges enda experter på praktiska frågor i samband med tolkning vid domstol, hos polis samt inom det övriga rättsväsendet.

Vi är en intresseorganisation för auktoriserade rättstolkar och arbetar dagligen för att öka den generella kvaliteten inom branschen. Detta uppnår vi på flera olika sätt, men framför allt genom att alltid driva våra medlemmars intressen och stödja dem i strävan efter en förhöjd standard för rättstolkar runt om i landet. Vår förening består utav merparten av landets yrkesverksamma rättstolkar, vilket ger oss en samlad kompetens som är helt unik.Läs mer »

Rättstolkarna är medlemmar i EULITA »


 

Rättstolkarnas Nyhetsbrev

 

Januari 2018: Nyhetsbrev 

December 2017: Nyhetsbrev och Rapport från möte med Regeringskansliet

Oktober 2017: Nyhetsbrev 1 och Nyhetsbrev 2 Anteckningar från mötet med Kammarkollegiet och Information om Domstolsverkets tolkprojekt 

Augusti 2017: Nyhetsbrev                                                     

Juni 2017: Nyhetsbrev 

Maj 2017: Rapport från Lotta Hellstrands intervju för Domstolsverkets e-utbildning och Nyhetsbrev 

Mars 2017: Rapport samt Minnesanteckningar från hearing om tolkfrågan på Utbildningsdepartementet, Rapport från intervju för Kanal Legal, Rapport från teknikdagen med Domstolsverket                      

                                                                                                

Arkiv »

Senaste nytt                                                       

 • Årsmöte 2018

Snart är det dags för föreningens årsmöte med mycket på agendan! Vill du veta hur det har gått för föreningen under det senste året, vad styrelsen har arbetat med och vad vi har åstadkommit? Vill du vara med och bestämma inför nästkommande år? Då ses vi den 25 mars i Stockholm! Inga handlingar kommer att läsas upp på årsmötet utan du som medlem förväntas ha läst på innan genom ett utskick som du får i god tid inför mötet. Se närmare information i vårt senaste nyhetsbrev. Glöm inte att skicka din motion senast en månad innan årsmötet, annars tas det inte upp för beslut!  / feb 2018 

 • JK bedömer: ansvaret ligger på tingsrätten

I sitt beslut från januari 2018 väljer JK att rikta kritik mot Kalmars tingsrätt med anledning av att man förordnat en icke auktoriserad tolk i ett brottmål. JK understryker att det är tingsrättens ansvar att se till att man i första hand väljer auktoriserad tolk framför en icke auktoriserad tolk enligt RB 5 kap. 6§ andra stycket. Tingsrätten rekommenderas också att se över de interna rutinerna för tolkbokning och att införa tydligare hänvisning till RB:s krav på auktoriserad tolk i ett brottmål samt att komplettera dessa riktlinjer med information om hur domstolspersonal kan ta reda på om en tolk är auktoriserad eller inte. / jan 2018  

 • Uppdatering av riktlinjer från Domstolsverket

I samband med det avslutade Tolkprojekt som Domstolsverket fick i uppdrag av Regeringen att genomföra utkom även nya Riktlinjer för tolkanvändning i domstol. Särskilt gjädjande är att Domstolsverket sätter stor vikt på att i första hand anlita auktoriserade tolkar med rättskompetens - ett råd som vi hoppas alla domstolar kommer att följa för att främja rättssäkerheten och god tolkningskvalitet genom hela rättsprocessen. / jan 2018

 • Nytt år - Nya taxor

Ett nytt år står för dörren och med det kommer även den uppdaterade versioen av Rättshjälp och taxor som ska gälla för 2018. I den nya upplagan finns nu fyra arvodesnivåer där de icke auktoriserade tolkarna delas upp i grundutbildade och övriga. Inför revideringen har Rättstolkarna lämnat synpunkter med önskemål att få med andra rättsfall i frågan om ersättning för förberedelsetid vilket tyvärr inte har infriats. Däremot välkomnar vi skrivningen som tydligare förordar två tolkar i längre mål. Läs och ladda ner Rättshjälp och taxor 2018. / dec 2017

 • Domstolar som främjar tolkarnas arbetsvillkor

Södertörns TR i Stockholm är en av de domstolar som ligger i framkant vad gäller arbete med tolkfrågor. Förutom utarbetad Tolkpolicy, tillhandahållande av fungerande tolkanläggningar, strävan att anlita enbart auktoriserade tolkar och helst rättstolkar och personalutbildning i tolkanvändning ser man till rent praktiska moment som gäller iordningsställande av tolkrum - anslagstavla, vattenkokare, förvaringsskåp. Därigenom vill man skapa så bra förutsättningar för tolkarnas arbete som möjligt och trivsel på ens arbetsplats är ett viktigt inslag. Men framförallt handlar det alltid om att säkerställa tillgång till kunniga tolkar som utför rättssäker tolkning. Rättstolkarna ser positivt på det arbete som domstolar bedriver för att främja både rättssäker tolkning och tolkarnas arbetsvillkor. Så här kan ett dialogmöte med tolkar se ut på Södertörns TR. / dec 2017

 • Decembermöte på Regeringskansliet

Regeringen har beställt en utredning som ska heta ”Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster”. Utredningsgruppen har fått i uppdrag att bilda en expertgrupp med främst myndigheter (troligen Kammarkollegiet, SKL och TÖI), men har även etablerat kontakt med Rättstolkarna. Läs Rättstolkarnas rapport från första mötet med Regeringskansliet under deras arbete med den nya utredningen. / dec 2017

 • Kammarkollegiets rapport klar

I regleringsbrevet för budgetåret 2017 uppdrog Regeringen åt Kammarkollegiet att kartlägga och analysera de viktigaste orsakerna till svårigheterna att möta efterfrågan på auktoriserade tolkar samt övergripande kartlägga och redogöra för hur auktorisationsverksamheten är organiserad och fungerar i övriga nordiska länder. Här kan du läsa Kammarkollegiets senaste rapport  "Tolkanvändning i staten" från november 2017. / dec 2017

 • Domstolsverkets tolkprojekt: gemensamma riktlinjer, utbildning och nya tekniska lösningar

På uppdrag av regeringen har Domstolsverket fr.o.m. hösten 2016  i nära samarbete med bl.a. Rättstolkarna drivit ett projekt för att presentera ett åtgärdspaket som skulle bidra till att tolkanvändningen i domstolarna blir så effektiv, enhetlig och rättssäker som möjligt. För att arbetet med att lyfta fram tolken som en viktig aktör i rättsprocessen ska lyckas är det avgörande att vi följer den senaste utvecklingen på området och bidrar med återkoppling. Läs därför Domstolsverkets informationsbrev om de kommande förändringarna och håll dig uppdaterad! / okt 2017

 • Anmälan till JK

Tillsättning av tolkuppdrag inom rättsväsendet ska ske med högsta kompetens som utgångspunkt - det är något som Rättstolkarna jobbar aktivt för. Med anledning av flera mål hos Västmanlands tingsrätt som väckte starka reaktioner bland våra medlemmar har det därför blivit angeläget att aktualisera frågan genom prövning hos JK. Rättstolkarna ser positivt på att frågan togs upp för prövning och att både lagman och två rådmän har yttrat sig i målet. Rättstolkarnas förhoppning är att det i framtiden ska bli mer fokus på förbättring av rutiner för tillsättning av tolkar hos de enskilda domstolarna och att man ska främja rättssäkerheten genom att anlita "rätt tolk för rättsväsendet"! Det fullständiga svaret från JK kan du läsa här. / okt 2017

 • Dialogmöte med Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att lämna en rapport gällande hur tillgången till auktoriserade tolkar bättre kan mötas. I september var därför bl.a. representanter från Rättstolkarna bjudna till ett dialogmöte. Här kan du läsa mer om vilka synpunkter som framfördes under mötet. / okt 2017

 • Missa inte SLAM!-konferensen 2018

Rättstolkarna är stolt medarrangör av nästa SLAM! - Scandinavian Languages Associations’ Meeting. Konferensen anordnas den 15 september 2018 i Köpenhamn av nio tolk- och översättarföreningar från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta blir ett gyllene tillfälle att träffa kollegor, nätverka och lyssna på spännande föreläsningar om allt som rör tolkning och översättning. Läs mer på www.slamconf.com och boka datumet redan nu!

 • Framtiden är äntligen här...

Domstolsverkets intiativ med utveckling av ny utrustning som kan förbättra tolkning på distans har tagit oss ännu ett steg närmare framtiden. Hur funkar det? Vilka förbättringar och anpassningar har gjorts sedan sist? Vilka möjligheter öppnas upp för både domstolar och rättstolkar för att trygga rättssäkerheten? Lär mer om det i Mirjanas och Teresas rapport från utprovningen av den nya tekniken för simultantolkning i domstol.

 • Regeringskansliet lyfter upp tolkfrågan

Tolkfrågan är högt prioriterad av regeringen. Utbildningsdepartementet anordnade därför ett möte dit olika aktörer inom tolkbranschen var inbjudna i syfte att ta fram olika förslag på insatser och åtgärder för att hantera den nuvarande situationen både i det korta perspektivet och på längre sikt. Rättstolkarnas styrelseledamot representerade föreningen och framförde de viktigaste frågorna som gäller rättstolkarnas arbetsvillkor och sysselsättnig. Anteckningar från mötet finns att läsa här, departementets redogörelse finns att läsa här.

 • Ändring av policy hos Språkservice: ersättning för restid vid sena avbokningar

Efter en dialog med Rättstolkarnas styrelseledamot har Språkservice ändrat sina rutiner i fråga om restidsersättning i samband med ett sent avbokat uppdrag. Med stöd av förtydligande besked från Kammarkollegiet/SIC har Språkservice godkänt utbetalning av ersättning för den avsatta restiden i samband med sen avbokning. Argumentet att "det är en resa som aldrig ägt rum" kunde omformuleras till "det gäller restid som faktiskt avsatts för resan" och nu har även Kammarkollegiet bekräftat: avsatt tid  - oavsett om det är tolk- eller restid - ska ersättas vid sena avbokningar (d v s, senare än 48 timmar).

 • Klart besked från Kammarkollegiet: 

"48 timmar måste vara det korrekta när det gäller uppdrag som ersätts enligt Domstolsverkets tolktaxa (myndighetskategori A). I ramavtalet hänvisar man till Domstolsverkets tolktaxa och i den finner man (...) rättpraxis som ger tolken rätt till ersättning för uppdrag som avbeställs med mindre än 48 timmar."

 • Milersättning och restidsersättning

Enligt direktiv från Kammarkollegiet ska milersättning för bilburna tolkar uppgå till 30,50 kr per mil. Restidsersättning vid sena avbokningar ska också utbetalas.

 • Nya regler fr.o.m. 1 oktober 2013

  Från och med den 1 oktober 2013 gäller nya regler för tolkning och översättning i brottmål. Lagändringen följer ett nytt EU-direktiv, och gör det tydligare att den som behöver en tolk i handläggningen av ett brottmål har rätt att få det. 
  Andra ändringar innefattar bl.a. att kompetenskravet för tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter skärps, samt att den som döms för brott och har behövt tolk vid kontakt med försvarare inte ska behöva betala för tolkningen.     Dessutom är domstolen skyldig att översätta handlingar som är viktiga för att en brottsmisstänkt ska kunna tillvarata sin rätt. Den översättningen kan även vara muntlig.   Läs mer här»

 • Ny hemsida

I vår strävan att vara tydliga i vårt budskap har vi nu glädjen att kunna presentera en ny hemsida.  Se dig gärna omkring. 

 • Statskontorets utredning

Statskontoret är nu färdiga med utredningen "En tolkningsfråga: Om auktorisation och åtgärder för fler och bättre tolkar". 

Hämta den som .pdf här: Läs mer här»