Relevanta Rättsfall

AVBOKNINGSFRIST och SPILLTIDSERSÄTTNING

Om inte taxereglering eller avtal stadgar annorlunda anses 48 timmar vara en lämplig avbokningsfrist vid kortare uppdrag. HDs mål Ö 2421-10 handlar även om spilltidsersättning vid avbokade uppdrag - läs HDs dom här

I HDs mål Ö 1210-10 tillerkänns en tolk sedvanligt helgarvode för avbokad häktningsförhandling på helg. Avbokningen skedde samtidigt som uppdraget skulle avslutats - läs HDs beslut här

ERSÄTTNING FÖR FÖRBEREDELSETID

Ingen ersättning för förberedelser inför tolkuppdrag för genomgång av tekniskt material av både komplicerad och ovanlig art enligt Svea Hovrättens dom. Läs tolkens överklagande av TRs beslut här

OB-TILLÄGG

Vid tolkning på häktningsförhgandling på helg ska OB-tillägg endast utgå för den tid som tolkningen faktiskt pågått. Läs HDs mål Ö 298-05 här.

SKATTEAVDRAG och TOLKS TJÄNSTESTÄLLE

Den senaste domen gälllande skatteavdrag i relation till tolks tjänsteställe. Relevant för tolkar med A-skatt. Läs Mål 3999-12 här

Tidigare dom gällande skatteavdrag och tolks tjänsteställe. Relevant för tolkar med A-skatt. Denna dom överklagades men fick INTE prövningstillstånd och har således vunnit laga kraft. Den går dock stick i stäv med 3999-12.

Beslut av Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd för överklagande av 397-10 - läs här