Om Rättstolkarna

Rättstolkarna är Sveriges enda experter på praktiska frågor i samband med tolkning vid domstol, hos polis samt inom det övriga rättsväsendet. Vi är en intresseorganisation för auktoriserade rättstolkar och arbetar dagligen för att öka den generella kvaliteten inom branschen. Detta uppnår vi på flera olika sätt, men framför allt genom att alltid driva våra medlemmars intressen och stödja dem i strävan efter en förhöjd standard för rättstolkar runt om i landet. Vår förening består utav merparten av landets yrkesverksamma rättstolkar, vilket ger oss en samlad kompetens som är helt unik.

Vårt motto är ”Rätt tolk för rättsväsendet är en Rättstolk”! Vi tycker helt enkelt att all tolkningsverksamhet inför domstolar, myndigheter och andra offentliga instanser skall ske på ett garanterat korrekt sätt, och således utföras med en auktoriserad rättstolkkompetens. Detta är ett av de viktiga mål vi strävar efter att åstadkomma med vår organisation, och vi är på god väg att lyckas. Rättstolkarna är i dagsläget en stark röst att räkna med, vi var exempelvis remissinstans i den senaste utredningen om tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49), samt håller många andra bollar i luften för att hela tiden se till att vårt motto även blir en praktisk verklighet.


En av våra hjärtefrågor är att stärka rättstolkars professionella status och arbetsvillkor. Vi vill att vår yrkesgrupp ska tas på allvar, och ses som professionella medarbetare. Detta kan vi nå fram till enbart genom att alltid kämpa för förbättrade arbetsvillkor inom rättstolksyrket, samt se till att vi alla, tillsammans, strävar mot att upprätthålla ett mer professionellt och seriöst förfarande under våra uppdrag.

Rättstolkarna är även av den fasta övertygelsen att våra medlemmar ska få den ekonomiska ersättning vårt arbete förtjänar. I dagsläget är det svårt för många inom tolkningsbranschen att nå fram till ömsesidigt fördelaktiga överenskommelser i uppgörelser med uppdragsgivare och myndigheter. Vi strävar därför för att informera om och hjälpa våra medlemmar uppnå en rimlig betalningsnivå för det utförda arbetet.Fotograf: Patrik Svedberg

Ett av våra absolut viktigaste åtaganden är att främja rättstolkars utbildning och kompetensutveckling. Vi jobbar därför för att erbjuda våra medlemmar möjlighet till att vidga sina kunskaper. Rättstolkarna arrangerar utbildningar och tillfällen för erfarenhetsutbyten för och mellan rättstolkar. Dessa tillfällen ger oändliga möjligheter till att bli än bättre på sitt jobb, och tillsammans med kollegor se till att öka professionaliseringen utav tolkyrket. Utöver detta samarbetar vi även med både myndigheter och högskolor, likväl som andra institutioner, för att underlätta och medverka i utbildning likväl som fortbildning då det kommer till tolkanvändning för olika aktörer inom rättsväsendet.

Utöver dessa saker ser vi även till att informera om och hjälpa personer med frågor kring vårt yrke. Dels upplyser vår organisation personer med intresse att bli rättstolkar om vad dessa behöver göra för att kunna bli verksamma inom området. Vidare kan vi även hjälpa organisationer och personer hitta rätt tolk för den givna situationen, när sådan assistans behövs.

Vi är således en organisation som strävar efter att i varje given situation driva våra medlemmars intressen, samt se till att Rätt tolk för rättsväsendet, alltid är en rättstolk.